Αποποίηση Ευθυνών

Kalpar Μηχανικοί Pvt. ΕΠΕ προσπαθεί να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα και άλλο υλικό σε αυτήν την ενότητα είναι σωστά και πλήρη, αλλά δεν αποδέχεται ευθύνη για τυχόν λάθη ή παράλειψη από αυτήν την ενότητα. Λαμβάνουμε κάθε μέριμνα και προφύλαξη για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται είναι ακριβείς όταν δημοσιεύονται και ενημερώνονται τακτικά, αλλά δεν εγγυόμαστε την ακρίβειά τους και ενδέχεται να αλλάξουμε τις πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Δημοσιεύουμε αυτά τα δεδομένα «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή. Kalpar Μηχανικοί Pvt. Ltd. δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε αξιώσεις ή απώλειες οποιασδήποτε φύσης, που προκύπτουν έμμεσα ή άμεσα από τη χρήση των δεδομένων ή του υλικού σε αυτήν την ενότητα ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτήν την ενότητα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προκύπτουν (εκτός από το βαθμό που απαιτείται από το νόμο). Η προηγούμενη απόδοση της «Kalpar» ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας του Ομίλου που αναφέρεται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν μπορεί να γίνει επίκληση ως οδηγός για τη μελλοντική της απόδοση.