គោលនយោយបាយ​ឯកជនភាព

កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព៖ ថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៩

វិស្វករ Kalpar (“ យើង”“ យើង” ឬ“ របស់យើង” ប្រតិបត្តិគេហទំព័រ kalpar.in (“ សេវាកម្ម”) ។

ទំព័រនេះប្រាប់អ្នកពីគោលនយោបាយរបស់យើងទាក់ទងនឹងការប្រមូលការប្រើប្រាស់និងការបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលអ្នកប្រើសេវាកម្មរបស់យើងនិងជម្រើសដែលអ្នកបានភ្ជាប់ជាមួយទិន្នន័យនោះ។

យើងប្រើទិន្នន័យរបស់អ្នកដើម្បីផ្តល់និងកែលម្អសេវាកម្ម។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ្នកយល់ព្រមនឹងការប្រមូលនិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានស្របតាមគោលការណ៍នេះ។ លុះត្រាតែបានកំណត់នៅក្នុងគោលការណ៍ភាពឯកជននេះលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះមានអត្ថន័យដូចគ្នានឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលអាចចូលដំណើរការបានពីគេហទំព័រ kalpar.in ។

ប្រមូលព័ត៌មាននិងប្រើប្រាស់

យើងប្រមូលព័ត៌មានប្រភេទផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗដើម្បីផ្តល់និងកែលម្អសេវាកម្មរបស់យើងដល់អ្នក។

ប្រភេទទិន្នន័យដែលប្រមូល

ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន

នៅពេលប្រើសេវាកម្មរបស់យើងយើងអាចស្នើសុំឱ្យអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីទាក់ទងឬកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នក (“ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន”) ។ ព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនអាចរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះ៖

 • អាស័យ​ដ្ឋាន​អ៊ី​ម៉េ​ល
 • នាមត្រកូលនិងនាមត្រកូល
 • លេខទូរសព្ទ
 • ខូឃីស៍និងទិន្នន័យប្រើប្រាស់

ទិន្នន័យប្រើប្រាស់

យើងក៏អាចប្រមូលព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលសេវាកម្មត្រូវបានចូលប្រើនិងប្រើប្រាស់ (“ ទិន្នន័យប្រើប្រាស់”) ។ ទិន្នន័យការប្រើប្រាស់នេះអាចរាប់បញ្ចូលទាំងព័ត៌មានដូចជាអាស័យដ្ឋានពិធីសារអ៊ិនធឺរណែតរបស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក (ឧទាហរណ៍អាសយដ្ឋានអាយភី) ប្រភេទកម្មវិធីរុករកកំណែកម្មវិធីរុករកទំព័រនៃសេវាកម្មរបស់យើងដែលអ្នកចូលមើលពេលវេលានិងកាលបរិច្ឆេទនៃការចូលមើលពេលវេលាដែលចំណាយលើទំព័រទាំងនោះ។ ឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍និងទិន្នន័យរោគវិនិច្ឆ័យផ្សេងទៀត។

ការតាមដាននិងទិន្នន័យឃុកឃី

យើងប្រើខូឃីស៍និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានស្រដៀងគ្នាដើម្បីតាមដានសកម្មភាពនៅលើសេវាកម្មរបស់យើងនិងរក្សាទុកព័ត៌មានជាក់លាក់។

ខូឃីស៍គឺជាឯកសារដែលមានចំនួនទិន្នន័យតិចតួចដែលអាចរួមបញ្ចូលនូវអត្តសញ្ញាណសម្គាល់អនាមិក។ ខុកឃីត្រូវបានផ្ញើទៅកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកពីគេហទំព័រហើយផ្ទុកលើឧបករណ៍របស់អ្នក។ បច្ចេកវិជ្ជាតាមដានក៏ត្រូវបានប្រើផងដែរដូចជាប៊ីកឃ្យូស្លាកនិងស្គ្រីបដើម្បីប្រមូលនិងតាមដានព័ត៌មាននិងដើម្បីកែលម្អនិងវិភាគសេវាកម្មរបស់យើង។

អ្នកអាចណែនាំកម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺរណែតរបស់អ្នកឱ្យបដិសេធឃុកឃីទាំងអស់ឬចង្អុលបង្ហាញថាពេលណាខូឃីកំពុងត្រូវបានផ្ញើ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលយកខូឃីស៍អ្នកប្រហែលជាមិនអាចប្រើផ្នែកខ្លះនៃសេវាកម្មរបស់យើងបានទេ។

ឧទាហរណ៍នៃឃុកឃីដែលយើងប្រើ៖

 • ខុកឃីសម័យ។ យើងប្រើខុកឃីស៍ដើម្បីដំណើរការសេវាកម្មរបស់យើង។
 • ចំណង់ចំណូលចិត្តខុកឃី។ យើងប្រើខូឃីចំណូលចិត្តដើម្បីចងចាំចំណូលចិត្តនិងការកំណត់ផ្សេងៗ។
 • ឃុកឃីសុវត្ថិភាព។ យើងប្រើខូឃីស៍សុវត្ថិភាពសម្រាប់គោលបំណងសន្ដិសុខ។

ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ

វិស្វករ Kalpar ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗគ្នា៖

 • ផ្តល់និងថែរក្សាសេវាកម្ម
 • ដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរសេវាកម្មរបស់យើង
 • ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលរួមនៅក្នុងលក្ខណៈពិសេសអន្តរកម្មនៃសេវាកម្មរបស់យើងនៅពេលអ្នកជ្រើសរើសធ្វើ
 • ដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រនិងការគាំទ្រពីអតិថិជន
 • ដើម្បីផ្តល់ការវិភាគឬព័ត៌មានមានតម្លៃដូច្នេះយើងអាចកែលំអសេវាកម្មបាន
 • ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម
 • ដើម្បីរកមើលការពារនិងដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេស

ផ្ទេរទិន្នន័យ

ព័ត៌មានរបស់អ្នករាប់បញ្ចូលទាំងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានផ្ទេរទៅ - និងរក្សានៅលើកុំព្យួទ័រដែលមានទីតាំងនៅខាងក្រៅរដ្ឋខេត្តប្រទេសឬយុត្តាធិការរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតដែលច្បាប់ការពារទិន្នន័យអាចខុសគ្នាពីសិទ្ធិអំណាចរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកមានទីតាំងនៅខាងក្រៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយជ្រើសរើសផ្តល់ព័ត៌មានដល់យើងសូមកត់សម្គាល់ថាយើងផ្ទេរទិន្នន័យរួមទាំងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយដំណើរការវានៅទីនោះ។

ការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះគោលការណ៍ឯកជននេះអមដោយការដាក់ស្នើព័ត៌មានបែបនេះតំណាងឱ្យកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកចំពោះការផ្ទេរនោះ។

វិស្វករ Kalpar នឹងចាត់វិធានការទាំងអស់ដែលចាំបាច់ដើម្បីធានាថាទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានចាត់ទុកជាមានសុវត្ថិភាពនិងស្របតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះហើយគ្មានការផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងទៅស្ថាប័នឬប្រទេសមួយឡើយលើកលែងតែមានការត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងកន្លែងរួមទាំងសន្តិសុខ ទិន្នន័យរបស់អ្នកនិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត។

ការបង្ហាញទិន្នន័យ

តម្រូវការផ្នែកច្បាប់

វិស្វករ Kalpar អាចបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយជឿជាក់ថាសកម្មភាពបែបនេះចាំបាច់ដើម្បី៖

 • ដើម្បីអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់
 • ដើម្បីការពារនិងការពារសិទិ្ធឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់វិស្វករ Kalpar
 • ដើម្បីការពារឬស៊ើបអង្កេតអំពីកំហុសដែលអាចកើតមានក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយសេវាកម្ម
 • ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មឬសាធារណៈជន
 • ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់

សុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យ

សុវត្ថិភាពទិន្នន័យរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងប៉ុន្តែត្រូវចាំថាគ្មានវិធីសាស្រ្តនៃការបញ្ជូនតាមអ៊ិនធរណេតឬវិធីនៃការផ្ទុកអេឡិចត្រូនិចគឺមានសុវត្ថិភាព ១០០% នោះទេ។ ខណៈពេលដែលយើងព្យាយាមប្រើមធ្យោបាយដែលអាចទទួលយកបានផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយើងមិនអាចធានាសុវត្ថិភាពដាច់ខាតរបស់វាបានទេ។

អ្នក​ផ្តល់​សេវា

យើងអាចជួលក្រុមហ៊ុនភាគីទីបីនិងបុគ្គលដើម្បីជួយសម្រួលដល់សេវាកម្មរបស់យើង (“ អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម”) ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មក្នុងនាមយើងធ្វើសេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្មឬជួយយើងក្នុងការវិភាគរបៀបប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។

ភាគីទីបីទាំងនេះអាចចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់អនុវត្តការងារទាំងនេះក្នុងនាមយើងហើយមានកាតព្វកិច្ចមិនបង្ហាញឬប្រើប្រាស់វាសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀត។

វិភាគ

យើងអាចប្រើអ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបីដើម្បីតាមដាននិងវិភាគការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។

 • google បានវិភាគ

Google Analytics គឺជាសេវាកម្មវិភាគគេហទំព័រដែលផ្តល់ជូនដោយហ្គូហ្គោលដែលតាមដាននិងរាយការណ៍ចរាចរណ៍គេហទំព័រ។ Google ប្រើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដើម្បីតាមដាននិងតាមដានការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។ ទិន្នន័យនេះត្រូវបានចែករំលែកជាមួយសេវាកម្ម Google ផ្សេងទៀត។ ហ្គូហ្គោលអាចប្រើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដើម្បីធ្វើឱ្យបរិបទនិងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបណ្តាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។

អ្នកអាចបដិសេធជ្រើសយកការធ្វើឱ្យសកម្មភាពរបស់អ្នកនៅលើសេវាកម្មអាចប្រើបានសម្រាប់ Google វិភាគដោយដំឡើងកម្មវិធីបន្ថែមជម្រើសចូលរបស់កម្មវិធីវិភាគរបស់ Google ។ កម្មវិធីបន្ថែមរារាំងកម្មវិធីវិភាគហ្គូហ្គលហ្គេមស៍ (ga.js, analytics.js និង dc.js) ពីការចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយហ្គូហ្គោលហ្គោលស្គីអំពីសកម្មភាពចូលមើល។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីការអនុវត្តឯកជនភាពរបស់ Google សូមចូលមើលទំព័រវិបភាពឯកជននិងលក្ខខណ្ឌរបស់ Google៖ https://policies.google.com/privacy?hl=en

តំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត

សេវាកម្មរបស់យើងអាចមានបណ្តាញភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលមិនដំណើរការដោយពួកយើង។ ប្រសិនបើអ្នកចុចលើតំណភ្ជាប់របស់ភាគីទីបីអ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅគេហទំព័ររបស់ភាគីទីបី។ យើងណែនាំអ្នកឱ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃគេហទំព័រដែលអ្នកចូលទៅកាន់។

យើងមិនមានការគ្រប់គ្រងនិងសន្មតថាគ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមាតិកាគោលការណ៍ភាពឯកជនឬការអនុវត្តរបស់គេហទំព័រឬសេវាកម្មភាគីទីបីណាមួយឡើយ។

ភាពឯកជនរបស់កុមារ

សេវាកម្មរបស់យើងមិនទាក់ទងនរណាម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំ (“ កុមារ”) ។

យើងមិនប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានដោយចេតនាពីនរណាម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកជាឪពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាលហើយអ្នកដឹងថាកូន ៗ របស់អ្នកបានផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដល់យើងសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ប្រសិនបើយើងដឹងថាយើងបានប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនពីកុមារដោយគ្មានការផ្ទៀងផ្ទាត់ការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយយើងចាត់វិធានការដើម្បីដកព័ត៌មាននោះចេញពីម៉ាស៊ីនមេរបស់យើង។

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ

យើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយដោយប្រកាសគោលការណ៍ភាពឯកជនថ្មីនៅលើទំព័រនេះ។

យើងនឹងប្រាប់អ្នកឱ្យដឹងតាមរយៈអ៊ីម៉ែលនិង / ឬសេចក្តីជូនដំណឹងលេចធ្លោលើសេវាកម្មរបស់យើងមុនពេលការផ្លាស់ប្តូរមានប្រសិទ្ធិភាពនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព "កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធិភាព" នៅផ្នែកខាងលើនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។

អ្នកត្រូវបានណែនាំឱ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះជាទៀងទាត់ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។ ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលពួកគេត្រូវបានប្រកាសនៅលើទំព័រនេះ។

ទំនាក់ទំនង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ៖