ទំនក់ទំនង

កាលីសអ៊ីនថិនមេនអ៊ិនធឺណិតមានកំណត់
ក្រុមហ៊ុនអាយធីអេសអាយ ៩០០១: ២០០៨
(បញ្ជាក់ដោយក្រុមហ៊ុន TUV SUDDEUTSCHLAND)
១៨០៩-១០-១១ GIDC ដំណាក់កាលទី ៤
វ៉ាដហាន់ ៣៦៣ ០៣៥,
ហ្គូចាប្រទេសឥណ្ឌា

ទូរស័ព្ទ៖ + ៩១-២៧៥២-២៤៣៦៨៤ / ២៤៣៧៨៤
ទូរសារ: + + 91-2752-243726

អ៊ីម៉ែល: enquiry@kalpar.in